Menu
Nákupný košík

Obchodné podmienky

Základné informácie


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.luxstore.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: Limaoli s.r.o., Toryská 22, 821 07 Bratislava. IČO 52 330 575, DIČ 2120984382. Tel. 0948 073 424 (len v pracovných dňoch od 09:00-11:00) . e-mail: luxstore@luxstore.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 136360/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy


Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Ceny tovaru


Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní.  Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke http://luxstore.sk/dodacie-podmienky a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

Platba za tovar


Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke http://luxstore.sk/dodacie-podmienky.

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. Platbu za tovar pri prevode na účet treba uskutočnoť do 2 pracovných dní od spracovania objednávkyNa email bude odoslaná notifikácia o spracovaní objednávky.

 

Dodanie tovaru


Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý je skladom, najneskôr do 30 dní; tovar, ktorý nie je skladom (dodáva sa na vyžiadanie spotrebiteľa), do 10 týždňov.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Reklamačný poriadok


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla . Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

·         predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

·         predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

·         predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad spodná bielizeň alebo plavky),

·         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu - Formulár na odstúpenie od zmluvy .(klikni na link a stiahni)

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Zakúpené oblečenie (alebo kabelky) by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 

Vrátené zásielky sa preberajú z pošty 1x za 7-14 dní. 

Alternatívne riešenie sporov


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na luxstore@luxstore.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre BA kraj - Prievozská 820 07, P.O. Box 5, BratislavaPRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá, preto chceme byť dôsledný a transparentný, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.


Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Spoločnosť s ručením obmedzeným Limaoli s.r.o. (ďalej len „Limaoli“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

Limaoli s.r.o.
Toryská 22
821 07 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 136360/B
IČO: 52 330 575
Identifikačné číslo DPH: DIČ 2120984382

Email: luxstore@luxstore.sk

Telefónny kontakt: 0948 073 424 (len v pracovných dňoch od 10:00-17:00)


Kde uchovávame vaše údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme prostredníctvom nášho internetového obchodu www.luxstore.sk, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), a to u poskytovateľa hostingových služieb WebSupport, s.r.o.. Datacentrum spoločnosti sa nachádza v lokalite: Bratislava, časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika a geolokačne oddelené dátové centrum v časti Bratislava, Mlynské nivy, Slovenská republika, kde sú umiestené dátové zálohy.


Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné pre účel: uzavretia kúpnej zmluvy so zákazníkom, spracovanie objednávky zákazníka a riadne dodanie objednaného plnenia (tovaru, služby) zákazníkovi, vystavenie faktúr, spárovanie úhrady s objednávkou;


Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu v našom internetovom obchode www.luxstore.sk spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia, alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 


Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú: meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a IP adresa
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke

Ak máte účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:  

* ID účtu,
* história nákupov


Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby ako zaslanie potvrdenia objednávky, poskytnutie údajov distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky, poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu a osobám zabezpečujúcim účtovné služby.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.


Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba nie je určená, nakoľko podľa povinností GDPR Limaoli nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu.


Aké máte práva?

Právo na úpravu osobných údajov:
Máte právo na úpravu Vašich osobných údajov. Po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk , v možnostiach účtu vyberte položku GDPR Nástroje, kde máte možnosti aktualizovať svoje osobné údaje ako:

 •  Upraviť svoje meno, email a telefónne číslo
 • Upraviť svoje adresy
 • Zmeniť heslo
 • Prihlásiť/Odhlásiť sa od odberu noviniek.


1.Právo na prístup k osobným údajom:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Pre žiadosť o informáciu použite tento odkaz: GDPR žiadosť o osobné údaje . Pre získanie Vášho GDPR reportu, postupujte podľa nasledovných krokov uvedených nižšie:

 1. Vložte svoj email do nižšie uvedeného formuára.
 2. Odošleme Vám potvrdzujúci email. V emaily musíte kliknúť na tlačidlo/link pre potvrdenie.
 3. GDPR report bude odoslaný na Váš email.

2.Právo na prenosnosť:
Vždy, keď Limaoli spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu, alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý si môžete stiahnuť na našom internetovom obchode www.luxstore.sk. Zahŕňa len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Vaše údaje účtu si môžete stiahnuť vo formáte CSV po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk pod položkou GDPR Nástroje.

3.Právo na vymazanie: 

Pre vymazanie Vašich údajov použite tento odkaz: GDPR právo na zabudnutie . Vaše údaje budú ihneď odstránené / anonymizované. Po dokončení tohto procesu Vás nebudeme môcť informovať e-mailom. Majte na pamäti, že budeme musieť uchovať niektoré vaše osobné údaje spojené s objednávkami na účtovné a daňové účely.

Pre zmazanie Vášho účtu z našej stránky pokračujte podľa nasledovných krokov uvedených nižšie:

 1. Potvrďte Vašu emailovú adresu vo formulári uvedenom nižšie.
 2. Odošleme Vám potvrdzujúci email. V emaily musíte kliknúť na tlačidlo/link pre potvrdenie.
 3. Váš účet a osobné údaje budú zmazané/anonymizované.

Majte na pamäti, že už nebudete môcť pristupovať k svojmu účtu a všetkým informáciám, ktoré sú v ňom uložené (napríklad história objednávok). Táto operácia je NEZVRATNÁ.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchovávame, kedykoľvek okrem týchto situácií:
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u Limaoli s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,

4.Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Limaoli. Limaoli nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

5.Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu na emailovej adrese luxstore@luxstore.sk .

6.Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu na stránke www.luxstore.sk

7.Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov po prihlásení na Váš účet v našom internetovom obchode www.luxstore.sk . V možnostiach účtu vyberte položku GDPR Nástroje a následne možnosť Právo na obmedzenie spracovania. Týmto krokom nám odošlete žiadosť pre obmedzenie spracovania, aby sme Vaše údaje v obchode už žiadnym spôsobom nespracovávali.


Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vytvorili prostredie ,,Moje GDPR nástroje'', ktoré nájdete v nastaveniach Vášho účtu v internetovom obchode www.luxstore.sk po prihlásení  sa. Tu nájdete všetky nástroje pre úpravu a reporty Vašich osobných údajov ako:

-Aktualizovať údaje svojho účtu

 • Upraviť svoje meno, email a telefónne číslo
 • Upraviť svoje adresy
 • Zmeniť heslo
 • Prihlásiť/Odhlásiť sa od odberu noviniek

-Údaje účtu si môžete stiahnuť vo formáte CSV

 • Osobné údaje
 • Adresy
 • Objednávky
 • GDPR žiadosti

-Právo na obmedzenie spracovania

 • Právo na obmedzenie spracovania

-Môžete požiadať o report so všetkými Vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladáme

 • Žiadosť o výpis osobných údajov

-Môžete požiadať o odstránenie / anonymizáciu Vašich osobných údajov, ktoré sme uložili

 • Žiadosť o zmazanie osobných údajov


Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že Limaoli spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu - Úrad na ochranu osobných údajov .


Aktualizácie nášich Pravidiel ochrany osobných údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Pravidlá ochrany osobných údajov. Posledná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke www.luxstore.sk. Všetky podstatné zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.


Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov, alebo pokiaľ budete aktívnym zákazníkom. Ak pôjde o fakturačné údaje, ktoré budú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, doba uchovávania bude 10 rokov, nakoľko túto dobu určujú účtovné predpisy.

 

 

Cookies
Používame cookies, aby sme zlepšili vaše užívateľské prostredie a zlepšili kvalitu našich stránok. Cookies sú malé informácie poslané webovým serverom do webového prehliadača, čo umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov cookie. Dozvedieť sa viac